Loading...
Bezig met laden...

PREMIO PROGRAMMA REGELS

1. Voorstelling van het NESCAFÉ Dolce Gusto PREMIO-loyaliteitsprogramma 

Het PREMIO-loyaliteitsprogramma (“Programma”) is een promotionele actie van NESCAFÉ Dolce Gusto België (“Sponsor”) en zijn partner Loylogic Rewards FZE (“Partner”). Leden die deelnemen aan het Programma moeten zich geregistreerd hebben en hebben ingestemd met de naleving van deze programmaregels (“Regels”) en het volgende om toegelaten Leden van het Programma (“Leden”) te zijn: 

Leden kunnen Punten verdienen (hieronder gedefinieerd) voor het voltooien van in aanmerking komende activiteiten die worden beschreven op www.dolce-gusto.be/premio. Punten die tijdens de duur van het Programma worden verzameld, worden weergegeven in de Account van het Lid. Ze kunnen worden gebruikt om Beloningen ("Beloningen") in te wisselen op de Rewards Store-website die wordt beheerd door de partner ("Rewards Store") www.premio.dolce-gusto.be. De beloningencatalogus die beschikbaar is in de Rewards Store kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naar goeddunken van de Sponsor of de partner. 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om de regels te wijzigen of het Programma op elk moment te beëindigen, ook al kunnen deze wijzigingen het vermogen van een Lid om Punten te verzamelen en in te wisselen, veranderen. De Sponsor behoudt alle rechten met betrekking tot lidmaatschap, programmabeheer, Beloningen, gespaarde Punten en uitgifte van Punten. De Sponsor is niet aansprakelijk jegens een Lid voor eventuele wijzigingen in de regels. Als er zich een wijziging voordoet, houdt de voortdurende deelname van het Lid aan het Programma in dat het Lid instemt met de wijzigingen. 

 

2. Hoe deelnemen 

Om deel te nemen aan het Programma moet u zich registreren op de website van NESCAFÉ® Dolce Gusto® België.  

Leden die al geregistreerd zijn op www.dolce-gusto.be worden automatisch ingeschreven voor het Programma, ervan uitgaande dat ze voldoen aan de regels en de algemene voorwaarden van de Sponsor. Leden behouden het recht voor om beëindiging van hun lidmaatschap aan te vragen (zie paragraaf 8. hieronder). 

Er zijn geen inschrijvingskosten en er is geen aankoop nodig om u in te schrijven voor het Programma.  

Het Programma staat alleen open voor inwoners van België van 18 jaar of ouder. Alleen ingeschreven Leden komen in aanmerking om Punten te verdienen.  

Leden hebben een geldige Account op www.dolce-gusto.be nodig om deel te nemen aan het Programma. Een Lid mag slechts één Account hebben die gebruikt wordt om Punten te sparen op www.dolce-gusto.be

Elk Lid of elke persoon die meer dan één lidmaatschapsaccount of gebruikers-ID probeert te gebruiken of meer dan één identiteit aanmaakt om meer Punten te verkrijgen, zal naar eigen goeddunken van de Sponsor worden gediskwalificeerd. Alleen de persoon die geregistreerd is als de primaire accounthouder, kan Punten verzamelen en heeft recht op toegang tot de Programma-Account. Punten mogen voor geen enkel doel van verschillende Accounts worden gecombineerd, noch van verschillende websites van de Sponsor uit andere landen dan België. De Sponsor behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen, gespaarde Punten te verwijderen of het Lid te diskwalificeren wegens schending van de Account- of Programmavoorwaarden. 

Leden die waren geregistreerd voor eerdere Programma’s van NESCAFÉ® Dolce Gusto® België, worden automatisch geregistreerd voor het nieuwe Programma en hebben het recht om opzegging van hun lidmaatschap aan te vragen (zie paragraaf 8. hieronder). Bestaande accountinformatie en bestaande Punten worden omgezet naar het nieuwe Programma, op basis van een gelijkwaardige conversieratio, naar goeddunken van de Sponsor. 

U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. 

 

3. Hoe Punten te verzamelen 

Met het Programma kunnen geregistreerde Leden Punten verdienen tijdens het uitvoeren van in aanmerking komende acties of promoties op het platform van de Sponsor, in overeenstemming met de details van die actie of promotie. 

Voor de doeleinden van het Programma kunnen "Punten" worden gebruikt om in te wisselen voor bepaalde Beloningen. Punten en hun waarden: (a) worden bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken; (b) zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving; (c) kunnen variëren tussen promoties en (d) komen te vervallen aan het einde van het Programma, op welk moment het Programma wordt afgesloten en alle resterende Punten op de ledenaccounts verloren gaan. 

Punten vormen geen eigendom, geven een deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen contante waarde of equivalent in contanten. Punten kunnen niet worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Het is Leden niet toegestaan om Punten tussen Accounts of naar andere Leden over te dragen. 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om Punten van een Account ongeldig te maken als hij vaststelt dat deze Punten ten onrechte op de Account van een Lid zijn bijgeschreven of op frauduleuze wijze zijn verkregen. 

Indien beschikbaar in het Programma, kunnen Leden een optie krijgen om deel te nemen aan promoties om extra Punten of Beloningen te winnen. 

 

4. Mededeling van Beloning 

De activiteiten voor het verdienen van Punten en de Punten zelf worden weergegeven op een speciale pagina die te vinden is op www.dolce-gusto.be/reward/customer/info en kunnen worden opgeslagen voor beoordeling door de Sponsor. De Punten verschijnen mogelijk niet onmiddellijk na het voltooien van activiteiten. De Punten worden binnen een commercieel redelijke tijd weergegeven nadat ze zijn verdiend. Elk Lid heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn Punten correct worden bijgeschreven. Alle vragen met betrekking tot Punten die niet correct worden weergegeven, moeten binnen zeven (7) dagen na de datum van het verzamelen van de Punten worden ontvangen. 

Leden moeten een minimum aantal Punten op hun Account hebben om de waarde van een beloningspunt te dekken voordat ze kunnen worden ingewisseld. Alleen Punten die in combinatie met het Programma zijn uitgegeven, kunnen worden ingewisseld voor Beloningen. Indien beschikbaar in het Programma, hebben Leden ook de mogelijkheid om Punten die zijn gebruikt voor het inwisselen van Beloningen aan te vullen met creditcardbetalingen. 

 

5. Inwisseling van Beloningen 

Punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende Beloningen. Alle geselecteerde Beloningen zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. De Sponsor of partner behoudt zich het recht voor om artikelen te vervangen door vergelijkbare artikelen van gelijke waarde. Om Punten in te wisselen, moeten de Leden de website van de partner www.premio.dolcegusto.be bezoeken.  

De Leden kunnen Beloningen selecteren (zolang de voorraad strekt) in de beloningscatalogus die door de partner wordt beheerd. Voor elke Beloning is er een vereist aantal in te wisselen Punten, zoals vermeld op de website van de partner.  

Het e-mailadres en/of bezorgadres van de Leden is nodig om Punten in te wisselen voor Beloningen. 

Beloningspunten vervallen na 6 maanden inactiviteit in het Programma. Inactiviteit betekent dat u geen Punten verdient door codes in te voeren of Punten in te wisselen. Om u eraan te herinneren uw puntensaldo actief te houden, kan de Sponsor u (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) e-mailberichten sturen. 

Voor actieve Leden behoudt de Sponsor zich het recht voor om ongebruikte Punten ouder dan 18 maanden te laten vervallen. U wordt in ieder geval geïnformeerd en u krijgt 3 maanden de tijd om ze in te wisselen voordat ze vervallen.  

 

6. Levering/terugzending van Beloningen 

a) Levering 

Afhankelijk van het artikel dat door het Lid is geselecteerd als Beloning, zal het Lid de Beloning ontvangen van de entiteit die de geselecteerde Beloningen aanbiedt ("Handelaars") en, indien van toepassing, rechtstreeks via e-mail. Beloningen worden verzonden door handelaars die de door het Lid geselecteerde goederen aanbieden en die handelaars hebben mogelijk hun eigen regels. Bij verzending duurt het meestal minimaal 2 weken vanaf de ontvangst van de opdracht tot verzending van Beloningen per post, tenzij anders vermeld op de website van de partner www.premio.dolce-gusto.be

Alle Beloningen worden verzonden naar het postadres dat is opgegeven bij het inwisselen van de Beloning. Beloningen worden alleen verzonden naar adressen in België. De Sponsor of partner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Beloningen die als onbestelbaar worden teruggezonden omdat er geen bezorgadres is. 

 

b) Terugzending 

Als een Lid een probleem heeft met zijn bestelling, kan hij contact opnemen met de Sponsor via:  

  • Via het contactformulier op www.dolce-gusto.be/contact-us  
  • Bel ons: +32 2 529 55 13 (België en Luxemburg). We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur
  • Stuur ons een e-mail: dolce-gusto@be.nestle.comHet kan een dag of twee duren voor we je e-mail beantwoorden.

 

c) Aanpassing van de Punten 

Zodra een bestelling voor een Beloning is ingediend, wordt het vereiste aantal Punten voor de geselecteerde Beloning(en) van de Account van het Lid afgetrokken.  

Alle beschadigde of defecte Beloningen worden aanvaard voor omruiling binnen een periode die afhankelijk is van het geselecteerde type Beloning en die wordt vermeld in de informatie voor handelaars op de beloningspagina van de website van de partner www.premio.dolce-gusto.be. De Sponsor zal, indien aangevraagd door het Lid, geen bezorgingsaanvragen in behandeling nemen meer dan 6 maanden vanaf de datum van de bestelling. 

De Leden zijn verantwoordelijk voor de kosten van terugzending bij omruilingen/terugzendingen van Beloningen die niet te wijten zijn aan verzendfouten, transportschade of defecte Beloningen. 

 

d) Belastingheffing op Beloningen 

De Leden zijn verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van de gespaarde en/of ingewisselde Punten. Raadpleeg uw belastingadviseur als u fiscale vragen hebt over het Programma. 

Omzetbelasting is inbegrepen in de waarde van alle gespaarde Punten. 

 

e) Voorwaarden van de partner (leverancier van de Reward Store en beloningscatalogus) 

Beloningen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die worden opgelegd door de Reward Store-partner en door handelaars zoals beschreven op de website van de partner www.premio.dolcegusto.be. Het vervallen van cadeaubonnen of vouchers die als Beloning kunnen worden gekozen, is onderworpen aan het beleid van elke afzonderlijke handelaar.  

 

f) Verantwoordelijkheid 

De Sponsor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik of misbruik van cadeaubonnen, vouchers of Beloningen na verzending naar het Lid. 

De Sponsor is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade met betrekking tot de Beloningen van afzonderlijke handelaars. 

De Sponsor is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van een Lid om, om welke reden dan ook, Beloningen te aanvaarden, in te wisselen en/of te gebruiken.                         

 

7. Wettelijke bepalingen 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om het Programma, zonder schadevergoeding of voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten en/of te beëindigen, inclusief het wijzigen van deze regels, enig onderdeel van het Programma, Beloningen, puntenniveaus of activiteiten, op elk moment om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in het geval van computer-, programmeer-, systeemfouten of andere problemen die buiten de controle van de Sponsor vallen en die van invloed zijn op het vermogen van de Sponsor om zijn activiteiten voort te zetten zoals bedoeld. Als het Programma om welke reden dan ook niet werkt zoals gepland, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Programma, zonder schadevergoeding of voorafgaande kennisgeving, te annuleren, beëindigen of op te schorten. 

Elke poging van een Lid om op frauduleuze wijze toegang te krijgen tot het Programma, bijvoorbeeld via een botscript of een andere brute-force-aanval, zal ertoe leiden dat dat Lid niet meer wordt aanvaard en dat alle verzamelde Punten verloren gaan. Elk gebruik van geautomatiseerde middelen, programmatisch of robotachtig of iets dergelijks, om Punten te verzamelen, zal resulteren in een diskwalificatie van het Lid van het Programma. 

 

8. Beëindiging 

Een Lid kan de deelname beëindigen door de Sponsor hiervan op de hoogte te brengen via:  

  • Via het contactformulier op www.dolce-gusto.be/contact-us  
  • Bel ons: +32 2 529 55 13 (België en Luxemburg). We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
  • Stuur ons een e-mail: dolce-gusto@be.nestle.comHet kan een dag of twee duren voor we je e-mail beantwoorden.

Bij een dergelijke beëindiging kan het Lid de Punten gebruiken die zijn verzameld tot de datum van beëindiging; alle ongebruikte Punten gaan dan verloren, tenzij dit bij wet verboden is. 

In aanvulling op clausule 7 kan de Sponsor het Programma naar eigen goeddunken beëindigen met een opzegtermijn van [periode invoegen]. In dit geval zal de Sponsor de Leden op de hoogte brengen van een dergelijke beëindiging, indien dit redelijk wordt geacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het plaatsen van een dergelijke kennisgeving op het platform van de Sponsor, Facebook of andere sociale media of via e-mail. Punten vervallen, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, vanaf de door de Sponsor vastgestelde datum.  

 

9. Persoonsgegevens 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Sponsor, alleen en samen met zijn partner en verkopers, persoonlijke informatie over u mag en zal verzamelen en gebruiken in verband met het Programma. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie is onderhevig aan de privacyverklaring van de Sponsor op www.dolce-gusto.be/privacy-verklaring  en de partner op link merchant privacy. 

 

10. Contact 

Vragen over Beloningen kunnen worden gericht aan de Sponsor via:   

  • Via het contactformulier op www.dolce-gusto.be/contact-us  
  • Bel ons: +32 2 529 55 13 (België en Luxemburg). We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur.
  • Stuur ons een e-mail: dolce-gusto@be.nestle.comHet kan een dag of twee duren voor we je e-mail beantwoorden.