Bezig met laden...

Voorwaarden PREMIO

Algemene voorwaarden Reward Store

1. Toegang tot de Reward Store

1.1 Reward Store

De Reward Store maakt deel uit van het beloningsprogramma van Nestlé Belgilux nv ("KLANT"). Het gebruik van de Reward Store is uitsluitend voor in aanmerking komende leden van het loyaltyprogramma PREMIO ("LID of LEDEN") die 18 jaar of ouder zijn en die juridisch bindende overeenkomsten kunnen aangaan. De regels met betrekking tot het gebruik van de Reward Store worden hieronder uiteengezet en moeten samen met de Gebruiksvoorwaarden van het loyaltyprogramma PREMIO worden gelezen.

1.2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door de website van de Reward Store (www.premio.dolce-gusto.be)  ("Site") of een website die aan de Site is gekoppeld te bezoeken en transacties via de Site uit te voeren, met name door op "IK GA AKKOORD" en/of soortgelijke knoppen te klikken, geeft u uitdrukkelijk aan dat u de regels erkent en aanvaardt die van toepassing zijn op de Reward Store en het Privacy- en cookiebeleid van de Reward Store.

1.3 Aanvaarding van elektronische communicatie

De onafhankelijke handelaars in de Reward Store (zie hieronder) kunnen e-mailcommunicatie sturen, waaronder aankoopbevestigingsmails, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke elektronische communicatie voldoet aan alle wettelijke vereisten en dat dergelijke communicatie schriftelijk is. U kunt zich niet afmelden voor servicecommunicatie. Daarom kunt u, als u die communicatie niet wilt ontvangen, de punten van het loyaltyprogramma PREMIO ("PUNT of PUNTEN") niet inwisselen en geen aankopen doen via de Site.

1.4 Vormen van inwisseling

U kunt PUNTEN inwisselen volgens de volgende vormen van inwisseling: kopen en doneren. 

1.5 Relatie tussen u en de handelaar

De beloningen bestaan uit goederen of diensten die door u worden gekocht en die worden verkocht en verdeeld door onafhankelijke handelaars, die dergelijke beloningen rechtstreeks aan u beschikbaar stellen via de Reward Store.

Elke keer dat u een beloning koopt via de Reward Store, gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met de respectieve handelaar. De KLANT biedt alleen de toegang en het technisch platform om beloningen rechtstreeks bij de handelaar in te wisselen. U gaat ermee akkoord en erkent dat afzonderlijke algemene voorwaarden van de desbetreffende handelaar van toepassing zijn op eventuele inwisselingen van beloningen via de Reward Store. U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke toepasselijke algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot regels en beperkingen op beschikbaarheid, verzendings- en leveringsvoorwaarden, melding van gebreken, retour- en terugbetalingsbeleid, geld-terug-garanties en claims voor schade. De KLANT wordt geen partij bij de transactie tussen u en de handelaar. Lees de algemene voorwaarden van de respectieve handelaar op het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning, omdat u de algemene voorwaarden van die handelaar moet aanvaarden voordat u een beloning inwisselt.

1.6 Gebruik van de Reward Store

U mag de Reward Store alleen gebruiken om niet-commerciële, legitieme reserveringen of beloningsaankopen te doen of te profiteren van andere vormen van inwisseling en mag de Site of de Reward Store niet gebruiken voor andere doeleinden, waaronder het doen van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of beloningsaankopen of andere beloningsinwisselingen. Beloningen in de Reward Store zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment dat u de bestelling plaatst. Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Reward Store, machtigt u de KLANT om elke persoon die uw gegevens gebruikt als een legitieme gebruiker te beschouwen. Beloningen kunnen alleen door het LID persoonlijk worden ingewisseld. LEDEN/wettelijke voogden moeten ervoor zorgen dat de inloggegevens niet illegaal worden gebruikt. De KLANT draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van illegaal gebruik van de persoonsgegevens. De KLANT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site te weigeren in gevallen die hij als misbruik beschouwt.

1.7 Beperking van het gebruik

De KLANT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitsluiting van LEDEN die de Reward Store onrechtmatig gebruiken.

2.Klantenservice

Neem voor vragen over een product dat is gekocht in de Reward Store of over uw bestelling contact op met de betreffende handelaar. Voor algemene vragen met betrekking tot de Reward Store zelf en de vormen van inwisseling kunt u contact opnemen met dolce-gusto@be.nestle.com.

3. Vormen van inwisseling

3.1 Kopen

Via deze vorm van inwisseling kunt u beloningen van handelaars kopen in ruil voor PUNTEN, of een combinatie van PUNTEN en creditcard. Voor elke transactie is het gebruik van ten minste één PUNT verplicht. Zie punt 4 hieronder voor meer informatie.

3.2 Doneren

Via deze vorm van inwisseling kunt u PUNTEN inwisselen door donaties of bijdragen te doen aan de door de KLANT aangewezen goede doelen. Donaties kunnen alleen worden gedaan in PUNTEN.

4. Betaling van beloningen

4.1 Algemeen

Wanneer u beloningen koopt via de Reward Store, kunt u dergelijke beloningen betalen met PUNTEN of met een combinatie van PUNTEN en geld (creditcard).

4.2 Betaling met PUNTEN

U kunt een beloning kopen voor het aantal PUNTEN zoals aangegeven voor elke beloning in de Reward Store, op voorwaarde dat er voldoende PUNTEN beschikbaar zijn op uw account op het moment van aankoop. PUNTEN die nog niet zijn opgebouwd en nog niet op uw account zijn bijgeschreven op het moment dat u de inkooporder plaatst, zijn niet beschikbaar voor de aankoop van beloningen. Als u op het moment van de aankoop niet over voldoende PUNTEN beschikt op uw account, of als u liever slechts een deel van de beloningspunten uitgeeft, kunt u het verschil betalen met een creditcard in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. PUNTEN worden van uw account afgetrokken zodra er een beloning is gekocht.

4.3 Betaling met creditcard

U kunt een deel van de prijs van beloningen met een creditcard betalen. Voor betalingen met een creditcard wordt een beveiligde Credit Card Internet Gateway Service (met bijvoorbeeld 3D Secured) gebruikt. De communicatie met de betaalgateway verloopt via https. Het in de Reward Store opgegeven bedrag voor de respectieve beloning wordt door de KLANT geïnd namens de handelaar.

4.4 Wisselkoers

Het aantal PUNTEN dat nodig is voor de aankoop van een bepaalde beloning is zoals gespecificeerd op de Site. Het kan op elk moment worden gewijzigd zonder kennisgeving aan u. Het aantal PUNTEN voor een aankoop kan verschillen van beloning tot beloning.

4.5 Omzetting in contant geld

De omzetting van PUNTEN in een contant bedrag en de betaling van een dergelijk contant bedrag aan u of een soortgelijke transactie is niet mogelijk, zelfs niet in geval van teruggave van een beloning of weigering van toegang tot de Reward Store.

4.6 Terugvordering van PUNTEN

Alle beloningen die u hebt gekocht met PUNTEN die niet correct van uw account zijn afgeschreven, kunnen op elk moment door de KLANT worden teruggevorderd zonder compensatie.

5. Verzending, afhandeling en retourzending van beloningen

5.1 Algemeen

Met betrekking tot verzending, afhandeling, retourzendingen of andere leveringsgerelateerde zaken zijn uitsluitend de voorwaarden van toepassing zoals uiteengezet in het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning, in de Reward Store.

5.2 Verzending

Beloningen worden alleen verzonden naar het adres dat uitdrukkelijk wordt opgegeven bij een specifieke beloningsorder. De leveringstermijnen kunnen niet worden gegarandeerd en de KLANT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mislukte leveringen veroorzaakt door onjuiste adressen, afwezigheid van de ontvanger, douaneproblemen, overmacht of andere redenen die niet onder redelijke controle van de KLANT vallen. Neem contact op met de handelaar in geval van niet-levering van de beloning na de geschatte leveringstermijn die wordt vermeld op de pagina met de orderbevestiging. Eventuele klachten van niet-levering die meer dan 3 maanden na de orderdatum worden ontvangen, kunnen niet meer worden verwerkt.

5.3 Vergoedingen en belastingen

De prijzen in de Reward Store zijn inclusief alle belastingen en verzendings- en administratiekosten van de handelaar, tenzij anders vermeld. Desalniettemin kan het zijn dat u voor sommige Rewards lokale heffingen en belastingen moet betalen, zoals bijvoorbeeld btw en/of luxe- of douaneheffingen, afhankelijk van uw lokale rechtsgebied. Neem contact op met uw lokale douaneautoriteiten voordat u een beloning bestelt.

5.4 Herroepingstermijn

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving geven handelaars een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag waarop u de beloning hebt ontvangen. Gedurende deze periode hebt u het recht om de aankoop te herroepen door de handelaar op de hoogte te brengen en de ongebruikte en onbeschadigde producten binnen 14 dagen na kennisgeving in de oorspronkelijke verpakking terug te zenden naar het adres van de handelaar. Beloningen die daarna worden teruggezonden, kunnen niet meer in aanmerking komen voor terugbetaling of omruiling, noch kunnen de PUNTEN worden terugbetaald, tenzij anders vermeld. Er is geen herroepingstermijn voor bederfelijke of op maat gemaakte artikelen of voor digitale downloads – raadpleeg het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning,  in de Reward Store voor meer informatie.

5.5 Afhandeling van retourzendingen

Indien een handelaar een retourtermijn toekent die langer is dan een wettelijk verplichte herroepingstermijn, zijn uitsluitend de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning,  in de Reward Store. In geval van (i) retourzendingen in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden van de betreffende handelaar of (ii) mislukte levering als gevolg van uw fout (bijv. onvoldoende of onjuist leveringsadres of geen fysieke aanvaarding van de beloning op het leveringsadres) kunnen u gemaakte creditcardkosten, extra verzend- en administratiekosten, en eventuele andere belastingen en kosten in verband daarmee in rekening worden gebracht. Het is mogelijk dat u deze kosten moet betalen (creditcard), afhankelijk van de aard van de oorspronkelijke inwisseltransactie.

5.6 Garantietermijn

In geval van een bestaande fout in een beloning, zijn uitsluitend de garantieperiodes van toepassing, indien van toepassing, zoals uiteengezet in het relevante tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning.

6. Persoonsgegevens

6.1 Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens zoals vereist om het loyaltyprogramma PREMIO te gebruiken, zoals uitgelegd in de gebruiksvoorwaarden van PREMIO en privacyverklaring van Nestlé.

6.2 Vertrouwelijkheid van inloggegevens

De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beveiligde en/of beveiligde delen van de Reward Store is alleen beperkt tot bevoegde personen. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze delen van de Reward Store kunnen worden vervolgd. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens, waaronder uw account en wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeoorloofde toegang tot de Reward Store te voorkomen. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle inwisselings- en andere activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de inloggegevens vertrouwelijk en veilig blijven. Breng de KLANT onmiddellijk op de hoogte als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Contractant

Wanneer u beloningen koopt via de Reward Store, gaat u een koopovereenkomst aan met de betreffende handelaar van het product en niet met de KLANT. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat handelaars onafhankelijke contractanten zijn en geen werknemers of agenten van de KLANT. De KLANT is niet aansprakelijk voor handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties of nalatigheid van de handelaars. De KLANT is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens u met betrekking tot beperkingen, kwalificaties of andere voorwaarden die door de handelaar worden opgelegd aan beloningen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst de KLANT hierbij elk product- of andere aansprakelijkheid af, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse, punitieve, speciale, gevolg-, incidentele of onrechtstreekse schade, met betrekking tot de beloningen die door een handelaar via de Reward Store worden verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige handeling, fout, nalatigheid, letsel, verlies, ongeval, vertraging of onregelmatigheid die kan ontstaan door de schuld, nalatigheid of anderszins, van een dergelijke handelaar en u vrijwaart de KLANT hierbij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot hetzelfde. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit de KLANT alle aansprakelijkheid jegens u of een andere persoon van welke aard dan ook uit met betrekking tot enige nalatigheid, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van de verplichting die voortvloeit uit de levering of niet-levering van de diensten door of namens een handelaar.

7.2 Geen garantie

De KLANT garandeert of verklaart niet dat de inhoud op de Site of een website die aan de Site is gekoppeld, volledig of up-to-date is. De KLANT is niet verplicht om inhoud op de Site bij te werken. De KLANT kan de inhoud op de Site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteren of wijzigen. De informatie, producten en beschrijvingen van beloningen en andere diensten die op de Site of een daaraan gekoppelde website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten, en voor zover wettelijk toegestaan, wijst de KLANT uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor dergelijke onnauwkeurigheden en fouten.

7.3 Beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat de KLANT en zijn filialen en elk van zijn respectieve medewerkers, directeurs, werkgevers of agenten niet aansprakelijk zijn, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor enige onrechtstreekse, punitieve, speciale, gevolg-, incidentele of onrechtstreekse schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, kosten voor het verkrijgen van vervangende diensten of gemiste kansen) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Site of de Reward Store, of met vertraging van of onmogelijkheid tot gebruik van de Site of een daaraan gekoppelde website, zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van een virus dat uw apparatuur kan infecteren, storingen in mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere verbindingsproblemen, ongeoorloofde toegang, diefstal, bedieningsfouten, staking of andere arbeidsproblemen of enige vorm van overmacht. De KLANT kan geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de Site of de Reward Store garanderen en doet dit ook niet.

7.4 Rechtsmiddelen

De KLANT behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden die bij wet en naar billijkheid beschikbaar zijn voor elk misbruik van de Site of de Reward Store en/of schendingen van deze regels, met inbegrip van het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres te blokkeren en u uit te sluiten van toegang tot de Reward Store.

8. Onderaanneming

De Reward Store wordt beheerd door Loylogic namens de KLANT. Betaalkaarttransacties worden verwerkt door Loylogic Inc, Seestrasse 78, 8703 Erlenbach, Zwitserland, namens de KLANT. De Loylogic-partijen zijn geen partij bij een contract met u en/of met een handelaar met betrekking tot de Reward Store. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat geen van deze partijen enige aansprakelijkheid jegens u heeft voor zover maximaal toegestaan door de wet, en, in het bijzonder, dat de beperking van de aansprakelijkheid onder punt 7 hierboven van toepassing zal zijn tussen u en een van deze partijen in hun voordeel.

9. Auteursrechten en handelsmerken

De handelsmerken, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de "Merken") die in de Reward Store worden weergegeven, zijn eigendom van de KLANT of van de handelaar of een andere derde, al naargelang het geval. Het is u verboden om Merken te gebruiken, voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina's of sites op het internet, zonder de schriftelijke toestemming van de KLANT of een andere partij die eigenaar kan zijn van de Merken. Alle informatie en inhoud, met inbegrip van alle softwareprogramma's die beschikbaar zijn op of via de Site (gezamenlijk de "Inhoud") is auteursrechtelijk beschermd. Het is u verboden om inhoud die beschikbaar is op of via de Site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie te geven of afgeleide werken ervan te maken voor commerciële of openbare doeleinden. U neemt er nota van dat een of meer octrooien van toepassing zijn op de functies en diensten die toegankelijk zijn via de Reward Store, met inbegrip van maar niet beperkt tot: U.S. Patent No. 7,698,185 en U.S. Patent No. 8,533,083 van Loylogic.

10. Wisselkoersen

Alle wisselkoersen die in de Reward Store worden weergegeven in verband met beloningstransacties zijn onder licentie van XE.com.

11. Updates van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Alle wijzigingen worden van kracht zodra we de algemene voorwaarden op de Site plaatsen. We zullen u op de hoogte brengen als deze wijzigingen van wezenlijke aard zijn en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt per e-mail gedaan of door een kennisgeving van de wijzigingen op de Site te plaatsen.

12. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Zwitserland. U stemt hierbij in met de uitsluitende jurisdictie en het uitsluitende rechtsgebied van de rechtbanken in Brussel, België, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Site. Als consument profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze voorwaarden, met inbegrip van de verwijzing naar deze toepasselijke clausule, doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van lokaal recht.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2021